Põhikiri

Põhikirju on aegade jooksul olnud mitmeid: aastatest 1896, 1995, 1999, 2008, 2014 ja 27.03.2021.


Väike-Maarja Põllumeeste Seltsi põhikiri (27. märts 2021)

I MITTETULUNDUSÜHINGU NIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSVALDKOND
1.2. Selts asub Väike-Maarja vallas Lääne-Virumaal.
1.3. Selts on tulu mittetaotlev isikute vabatahtlik ühendus, kes soovib kaasa aidata taluelu edendamisele Väike-Maarja vallas.
1.4. Selts on eraõiguslik juriidiline isik kellel on üldkoosoleku poolt kinnitatud oma sümboolika.
1.5. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. Selts loeb oma eelkäijaks 1896-1940 tegutsenud samanimelist seltsi.

II SELTSI EESMÄRGID JA TEGEVUSED
2.1. Seltsi tegevuse eesmärgiks on taluelu edendamine oma tegevuspiirkonnas talupidajate ühistegevuse ja nõuandeteenistuse korraldamise kaudu.
2.2. Sellele eesmärgi saavutamiseks arendab selts järgmist tegevust:
2.2.1. selgitab agraar-ja majanduspoliitilisi küsimusi;
2.2.2. levitab talupidamisalaseid teadmisi, korraldab talupidajate nõustamist. Selleks korraldab ettekandekoosolekuid, kursusi, õppereise, näitusekülastusi, levitab põllumajanduslikku kirjandust, õppe- ja teabematerjale;
2.2.3. edendab talupidajate seas ühistegevust, algatab ühistegevusel põhinevaid varustamis-, turustamisühistuid, masinaringe, töötlemisühistuid;
2.2.4. esindab ja kaitseb seltsi liikmete põhikirjalisi huvisid.
2.3. Oma töö korraldamiseks moodustab selts toimkondi, komisjone ja osakondi.
2.4. Selts võib omada, kasutada ja käsutada vara, ja sõlmida lepinguid.
2.5. Seltsil on oma nime ja sümboolikaga pitsat.

III SELTSI LIIKMEKS ASTUMISE, SELLEST LAHKUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
3.1. Seltsi liikmeks võivad olla füüsilised isikud.
3.2. Seltsi liikmeks astuja või väljaastuja esitab avalduse seltsi juhatusele. Liikmeks vastuvõtmise või liikmelisuse lõpetamise otsustab juhatuse koosolek lihthäälteenamusega.
3.3. Seltsi auliikmeks valitakse seltsi üldkoosolekul juhatuse ettepanekul seltsile erilisi teeneid osutanud isik, kellele omistatakse seltsi auraha. Auliige on liikmemaksust vabastatud.
3.4. Seltsi liikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise tähtaja otsustab üldkoosolek. Liikmemaks tasutakse terve aasta eest liikmeksastumise ajast sõltumata.
3.5. Liige loetakse seltsist välja astunuks tema avalduse alusel, või kui ta ei ole määratud tähtajaks oma liikmemaksu maksnud.
3.6. Autute ja seltsile kahjulike tegude eest võib liikme seltsist välja heita. Väljaheitmine otsustatakse üldkoosolekul salajase hääletamise teel 2/3 häälteenamusega.

IV SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Seltsi liikmel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel, teha ettepanekuid seltsi tegevuse paremaks korraldamiseks, valida ja olla valitud seltsi juhtorganitesse.
4.2. Seltsi liikmel on kohustus aidata kaasa seltsi eesmärkide täitmisele, osaleda üldkoosolekul, tasuda liikmemaksu.
4.3. Seltsi auliikmel on samad õigused ja kohustused kui tavaliikmel.

V SELTSI TOIMKONNA, KOMISJONI JA OSAKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Seltsi poolt püstitatud eesmärkide saavutamiseks võivad liikmed moodustada seltsi siseselt osakondi.
5.2. Osakonna üldkoosoleku moodustavad sinna kirjaliku avalduse alusel kuuluvad liikmed.
5.3. Osakond valib osakonna juhatuse ja revisjonikomisjoni.
5.4. Osakonnal on õigus kehtestada täiendav liikmemaks.
5.5. Osakonna tegevust reguleerivad analoogia alusel käesoleva põhikirja vastavad sätted.
5.6. Osakond on aruandekohustuslik seltsi juhatuse, revisjonikomisjoni ja üldkoosoleku ees. Seltsi toimkonna ja komisjoni õigused ja kohustused otsustab juhatuse ettepanekul üldkoosolek.

VI SELTSI ÜLDKOOSOLEK 
6.1. Seltsi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korralise koosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt kaks korda aastas. Erakorralise koosoleku kutsub kokku juhatus kas omal algatusel või revisjonikomisjoni või vähemalt viie liikme nõudmisel.
6.2. Üldkoosoleku poolt valitakse koosoleku juhataja ja protokollija.
6.3. Üldkoosolek on otsustamisvõimeline, kui osaleb vähemalt 1/6 seltsi liikmetest. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.4. Üldkoosolek kinnitab seltsi põhikirja, komisjonide, toimkondade ja osakondade kodukorrad; valib juhatuse, toimkondade, komisjonide ja osakondade liikmed;, otsustab küsimused varade omandamisest ja võõrandamisest, seltsi põhikirja muutmisest, seltsi ühinemisest, jagunemisest ja tegevuse lõpetamisest, vaatab läbi ja kinnitab juhatuse poolt esitatud eelarved ja aruanded, otsustab liikmemaksu suuruse ja tasumistähtaja; nimetab volitatud isikud.
6.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud isikute arvust, välja arvatud p. 3.3, 5.1. , millised otsustatakse 2/3 häälteenamusega.
6.6. Üldkoosoleku protokoll kinnitatakse juhatuse esimehe ja koosoleku juhataja allkirjadega.

VII SELTSI JUHATUS
7.1. Seltsi jooksvat tegevust juhib üldkoosolekul valitud juhatus.
7.2. Seltsi juhatus on viieliikmeline ja valitakse salajasel hääletusel kolmeks aastaks. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast esimehe.
7.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Küsimused otsustatakse lihthäälteenamusega.
7.4. Juhatus haldab seltsi varasid ja kapitale, täidab enda ja seltsi üldkoosoleku poolt tehtud otsuseid, esindab seltsi, sõlmib lepinguid, teeb kulutusi üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve kohaselt, korraldab seltsi asjaajamist; koostab eelarved, aruanded, toimkondade ja komisjonide kodukorrad jms; ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. Kõigis toimingus esindab seltsi ja omab allkirjaõigust seltsi esimees, tema äraolekul aseesimees.

VIII SELTSI SISSETULEKUD JA VARALINE VASTUTUS
8.1. Seltsi sissetulekud moodustuvad liikmemaksudest, varalistest ja rahalistest toimingutest ja eraldistest, kapitali intressidest, seltsi majandustegevusest ning annetustest.
8.2. Seltsi kohustuste eest vastutab selts oma varaga. Seltsi liige seltsi kohustuste eest ei vastuta.
8.3. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes.

IX MAJANDUSAASTA ARUANNE 
9.1. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses ettenähtud korras. Tegevusaruande esitab juhatus kirjalikult.
9.2. Aastaaruanded kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

X SELTSI ASJAAJAMISE REVIDEERIMINE
10.1. Revisjonikomisjon valitakse üldkoosoleku poolt kolmeliikmelisena salajase hääletamisega kolmeks aastaks.
Komisjon revideerib juhatuse tegevust, seltsi kassat, raamatupidamist, varasid, liikmete nimekirja ja seltsi tegevuse vastavust põhikirjale ning annab selle kohta üldkoosolekul aru, esitades eelnevalt kirjaliku aruande juhatusele. Juhatus lisab esitatu kohta oma kirjalikud selgitused, mis esitatakse koos aruandega üldkoosolekule.

XI SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE
11.1. Seltsi ühinemine, jagunemine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub üldkoosoleku otsuse alusel seaduses ettenähtud korras.

XII SELTSI VARADE JAGAMINE TEGEVUSE LÕPETAMISEL
12.1. Seltsi varad jagatakse tegevuse lõpetamisel üldkoosoleku otsusega teisele (sarnaste eesmärkidega) tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühingute nimekirja liikmele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.